Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника ("Просветни гласник", бр. 5/2012)

Закон о средњој школи ("Сл. гласник РС", бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002, 25/2002 - испр., 62/2003 - др. закон, 64/2003 - испр. др. закона, 101/2005 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 55/2013 - др. закон)

Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013)

Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013)

Закон о средњем образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013)

Закон о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013)

Закон о уџбеницима и другим наставним средствима ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009)

Закон о библиотечко-информационој делатности ("Сл. гласник РС" бр. 52/11)

Закон о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/09)